เราคือบริษัทความปลอดภัย มาตรฐานสากล

บริษัท รักษาความปลอดภัยกัสโต้แอนด์เซอร์วิส จำกัด

ความปลอดภัยของท่านคืองานบริการของเรา

กัสโต้ ซีเคียวริตี้ เปิดดำเนินการให้บริการงาน ด้านรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ หมู่บ้าน,อาคารชุด,โรงแรม,ห้างสรรพสินค้าบริษัทห้างร้านฯลฯ เรามีทีมงานผู้บริหารที่มีประสบการณ์ท่านจะได้รับความพึงพอใจในผลงานการบริการของเรา เพราะเราสำนึกอยู่เสมอ“รักษามาตรฐาน บริการความปลอดภัย คือ หัวใจของกัสโต้”

อ่านเพิ่มเติม

ประเภทกิจการที่บริษัทรับบริการรักษาความปลอดภัย

 • โครงการบ้านจัดสรร นิติบุคลและหมู่บ้านจัดสรร พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจัดหวัด
 • อาคารพักชุดพักอาศัย คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ หอพัก บ้านพักส่วนบุคคล พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัด
 • โรงแรม ศูนย์การประชุม ศูนย์การค้า สนามกอล์ฟ ร้านอาหาร พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจัดหวัด
 • สถานบันการศึกษา โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจัดหวัด
 • โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจัดหวัด
 • ศูนย์บริการรถยนต์ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจัดหวัด
 • สถานที่ราชการ หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด
 • บริษัท ห้าง ร้านค้าต่างๆ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด
โทรด่วน 081-110-9363

ขอบเขตการให้บริการโดยสังเขป

ทางบริษัทฯ จะทำการสำรวจพื้นที่บริเวณที่จะทำการรักษาความปลอดภัยก่อนเพื่อที่จะกำหนดแนวทางและวางมาตรการในการวางแผนรักษาความปลอดภัยและประเมินค่าแห่งการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ดังต่อไปนี้

 • บริเวณพื้นที่อาณาบริเวณตัวอาคารทั้งหมด
 • การใช้เครื่องกีดขวาง ทางเข้า – ออก เพื่อปิดกั้น
 • สภาพแวดล้อมรอบข้างมีควำมเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน
 • การตรวจเวรยามเป็นประจำและเป็นบางช่วงเวลา
 • การติดต่อสื่อสารเมื่อเกิดเหตุร้าย ติดตั้งและใช้ระบบแจ้งภัย
 • การจัดจำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่
 • การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
 • การวางจุด กำหนดจุด ดูแลรักษาความปลอดภัย สถานที่และทรัพย์สิน
 • การวางมาตรการกำหนดจุดให้มีแสงสว่างในเวลากลางคืนอย่างเพียงพอ
 • กำกับและควบคุมจุดผ่านเข้า – ออก ของบุคคลภายนอกและบริเวณลานจอด
 • กำหนดพื้นที่เขตหวงห้ามและข้อปฏิบัติที่พนักงำนรักษาความปลอดภัยต้องปฏิบัติ
 • วิเคราะห์และวางมาตรการรักษาทรัพย์สินและสถานที่ที่ต้องดูแลรักษาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป

 • ควบคุม ดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในบริเวณที่รับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง
 • ควบคุม ดแูล ป้องกันและรักษา ชีวิตและทรัพย์สินของผ้ว่าจ้าง ให้รอดพ้นจากการโจรกรรม วินาศกรรมและอัคคีภัย
 • ควบคุม ดูแล การผ่านเข้า – ออก ของยานพาหนะบุคคลภายในและภายนอก
 • ควบคุมอำนวยความสะดวกในการจราจรทางเข้า – ออก และภายในบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสถานที่ ควบคุมยานพาหนะ พร้อมทั้งตรวจเช็คทรัพย์สินนำเข้า – ออก ภายในบริเวณที่รับผิดชอบทุกครั้ง
 • การควบคุมการตอกบัตร ลงเวลาเข้า – ออก ในการทำงานของพนักงานผ้ว่าจ้าง ควบคุมการตอกบัตรแทนกัน ควบคุมการทจุริตในการทำงาน
 • ตรวจค้นพนักงานของผ้ว่าจ้าง เมื่อเลิกงาน หรือก่อนที่จะออกไปนอกบริเวณบริษัท โรงงาน หรือกิจการอื่นๆ ของผ้ว่าจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริตนำทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างออกนอกพื้นที่ การตรวจค้นจะให้พนักงานรักษา ความปลอดภัยผู้หญิงเป็นผู้ตรวจต้น
 • ในช่วงวัน เวลาที่บริษัท โรงงาน ฯลฯ ปิดทำการ พนักงานรักษาความปลอดภัยจะคอยดูแลห้ามไม่ให้ บุคคลภายนอกและพนักงานของบริษัท โรงงาน ฯลฯ เข้ามาในสถานที่ดังกลำ่วโดยเด็ดขาด
 • เปิด – ปิด ไฟฟ้าและแสงสว่าง ตามวันเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
 • เปิด – ปิด ประตูเข้า – ออก ของอาคารสถานที่ตามวันเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
 • ในช่วงเวลายามวิกาล พนักงานรักษาความปลอดภัยจะเดินตรวจตามจุดต่างๆ ภายในบริเวณที่รับผิดชอบ ของหน่วยงานตลอดเวลา ทุกๆ 1 – 2 ชั่วโมง / 1 ครั้ง
 • พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องบันทึกรายงานการปฏิบัติงานหน้าที่ทุกจุดทุกชั่วโมงตลอดเวลาที่ปฏิบัติ หน้าที่ เพื่อเป็นรายงานเสนอต่อผ้ว่าจ้างเป็นประจ้างทุกวัน เพื่อจะได้หาวิธีแก้ไขปัญหา หรือข้อบกพร่องต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้ำที่ ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
 • ช่วยปกป้องดูแลสถานที่ต่างๆ ภายในอาคาร เพื่อไม่ให้เกิดอัคคีภัย
 • ต้องจดจำบคุคลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร เจ้าของกิจการและบุคคลอื่นๆ ที่เป็นบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานรักษาความปลอดภัยดังที่ได้เรียนกล่าวมาแล้วข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งและนโยบายของผู้ว่าจ้างโดยเคร่งครัดอีกด้วย

การฝึกอบรมตามหลักสูตร

แบบฟอร์มติดต่อ